Η Greece Sotheby's International Realty δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR).

Η Greece Sotheby's International Realty, έχοντας λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της και για την εκπλήρωση των προτιμήσεων και των αναγκών σας. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρα 12 έως 23 του ΓΚΠΔ) αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Η Greece Sotheby's International Realty λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 4072/2012 για το Κτηματομεσιτικό Γραφείο και το νόμο 4734/2020 (ΦΕΚ Α' 196/08.10.2020) με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του αρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και άλλες διατάξεις" ενισχύει το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επεκτείνοντας τη δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και την πρόσβαση σε μητρώα και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να διενεργούμε έλεγχο ταυτότητας για κάθε πρόσωπο που συνεργάζεται μαζί μας για μια πιθανή συναλλαγή άνω των 100.000 ευρώ. Η απόδειξη των κεφαλαίων που πιστοποιείται από διεθνή τράπεζα κατηγορίας Α θα είναι επίσης βασική απαίτηση πριν από οποιαδήποτε συμφωνία επιστολής προθέσεων.

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου δεν αποτελούν μέρος μιας προσφοράς ή μιας σύμβασης. Όλες οι δηλώσεις που περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο γίνονται χωρίς ευθύνη εκ μέρους των πρακτόρων ή των πωλητών. Καμία από τις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτές τις λεπτομέρειες σχετικά με τα ακίνητα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δήλωση ή δήλωση γεγονότων. Τα στοιχεία, τα διάφορα σχέδια, οι φωτογραφίες, οι περιγραφές και οι μετρήσεις έχουν προετοιμαστεί προσεκτικά, αλλά η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη και κάθε υποψήφιος αγοραστής πρέπει να βεβαιωθεί με την κατάλληλη νομική δέουσα επιμέλεια.

Οι υπηρεσίες μας προς τους Πωλητές και τους Αγοραστές υπόκεινται σε αμοιβές επιτυχίας τόσο για τους Πωλητές όσο και για τους Αγοραστές ως ποσοστό επί της τελικής τιμής αγοράς. Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικού συμβολαίου αγοράς ως αποτέλεσμα της παρουσίασης του ακινήτου των Πωλητών στους Αγοραστές από τον αντιπρόσωπο. Ο όρος παρουσίαση ενός ακινήτου έχει την έννοια της παροχής στους υποψήφιους Αγοραστές οποιουδήποτε περιεκτικού ενημερωτικού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή με τη διενέργεια φυσικής ή εικονικής προβολής.

Καμία παράλειψη ή τυχαίο σφάλμα δεν αποτελεί λόγο για αξίωση αποζημίωσης ούτε για υπαναχώρηση από τη Σύμβαση είτε από τον Πωλητή είτε από τον Αγοραστή. Ούτε ο Πωλητής ούτε η Greece Sotheby's International Realty ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που απασχολείται σε αυτές έχει οποιαδήποτε εξουσία να κάνει ή να δώσει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με το ακίνητο.

Η Greece Sotheby's International Realty ανήκει και λειτουργεί ανεξάρτητα.

Αποποίηση ευθύνης κατά του ξεπλύματος χρήματος | Πολιτική απορρήτου