Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τον νόμο 4734/08.10.2020 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω νομοθεσία αποτελεί το ισχύον ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενσωματώνει τις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 και 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θεσπίστηκε κυρίως με την ενσωμάτωση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις "Σαράντα (40) συστάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής", όπως εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία είναι ένας διεθνής οργανισμός που καθορίζει πρότυπα και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές.

Υπό την ιδιότητά μας ως αδειούχοι μεσίτες ακινήτων, υποχρεούμαστε να ολοκληρώνουμε μια αρχική διαδικασία δέουσας επιμέλειας πελατών (CDD). Ως εκ τούτου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, καθώς και να λάβετε απευθείας από μια διεθνή τράπεζα κατηγορίας Α μια δήλωση απόδειξης κεφαλαίων. Οι παραπάνω πληροφορίες διαφυλάσσονται από την εταιρεία μας βάσει του νόμου 4624/2019 περί απορρήτου δεδομένων.