Ποιος μπορεί να αποκτήσει ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα;

Also available in: English, Русский, Italiano

Είμαι υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Ελλάδα;
Ναι. Η διαδικασία είναι η ίδια τόσο για τους Ευρωπαίους, όσο και για τους Έλληνες πολίτες.
Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.). Έχω περιορισμούς ως προς την αγορά ακινήτου σε ελληνικό έδαφος;
Περιορισμοί υπάρχουν μόνο για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητο σε παραμεθόριες περιοχές (Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, περιοχές της Νότιας Ελλάδας, Κρήτη και Ρόδο). Για την άρση των σχετικών περιορισμών και για την χορήγηση άδειας απόκτησης ακινήτου σε παραμεθόριο θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας έχει απλοποιηθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις άρσης της απαγόρευσης απόκτησης ακινήτου σε παραμεθόριο περιοχή;
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 1892/1990 για να αποκτήσει κάποιος μη Ευρωπαίος πολίτης την κυριότητα ακινήτου στη Ρόδο είναι απαραίτητο να ζητήσει την άρση της ανωτέρω απαγόρευσης και την έκδοση της σχετικής «άδειας παραμεθορίου».
Α. Για την έκδοση της άδειας θα πρέπει να προσκομίσετε τα στοιχεία καταχώρισης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (τα οποία μπορείτε να τα πάρετε από τον πωλητή), καθώς και να δηλώσετε την σκοπούμενη χρήση του ακινήτου.
Β. Περαιτέρω, ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει και τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Ρωσικές ή Ελληνικές προξενικές αρχές:
• Φωτοαντίγραφο έγκυρου Διαβατηρίου
• Πρόσφατη βεβαίωση Ποινικού Μητρώου από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας προέλευσης του αγοραστή
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. Ν. 159/1986 του αγοραστή, με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν έχει καταδικασθεί ποτέ στο παρελθόν για κάποιο ποινικό αδίκημα
• Ειδικό Πληρεξούσιο, εκδοθέν από τις ελληνικές προξενικές αρχές, με το οποίο θα εξουσιοδοτείται κάποιος δικηγόρος να υπογράψει την αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή
Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και να έχουν μεταφρασθεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα.
Γ. Τέλος για την υποβολή της αιτήσεως θα χρειαστούν και οι ακόλουθες πληροφορίες από την πλευρά του αγοραστή:
EΠΩΝΥΜΟ:
ONOMA:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Μόλις συγκεντρώσετε τις ανωτέρω πληροφορίες, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου σας, εάν τον έχετε εφοδιάσει με Ειδικό Πληρεξούσιο.